«« Plasterk draagt bij aan Spinozahuis
Begin

Vereniging Het Spinozahuis

directe link naar dit bericht link naar de reacties rubriek: vereniging

Op 28 april 1897 werd Vereniging Het Spinozahuis opgericht. Deze bloeiende vereniging is eigenaar van de spinozahuizen in Rijnsburg en Den Haag. Voor wie geïnteresseerd is in deze vereniging bijgaand de statuten en het huishoudelijk reglement.

Voor lidmaatschap kunt u zich wenden tot de secretaris Theo van der Werf, via e-mail op "vspinoza@xs4all.nl". Onderdeel van het lidmaatschap is de jaarlijkse toezending van een deel uit "Mededelingen vanwege Het Spinozahuis", een lange reeks van voordrachten waarin de filosofie van Spinoza en haar invloed wordt uitgediept.

De Vereniging "Het Spinozahuis" werd op 28 april 1897 opgericht, is te Amsterdam gevestigd en staat onder nummer V 530733 bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam ingeschreven.

De oprichtingsstatuten en duurverlengingen werden goedgekeurd bij de Koninklijke Besluiten van 17 mei 1897, nr. 42; 5 november 1902, nr. 54; 4 november 1926, nr. 52 en 15 juli 1955, nr. 65.

De statuten werden bij notariële acte van 16 november 1971 in overeenstemming met de wettelijke voorschriften gebracht en laatstelijk gewijzigd aangenomen in de ledenvergadering van 23 mei 1987.

De statuten zijn in PDF en Word formaat te downloaden.


S T A T U T E N

NAAM, ZETEL EN DUUR

Artikel 1

De vereniging draagt de naam Vereniging "Het Spinozahuis", is gevestigd te Amsterdam, is opgericht op achtentwintig april achtienhonderdzevenennegentig en is aangegaan voor onbepaalde tijd.

DOEL

Artikel 2

De vereniging stelt zich ten doel de instandhouding van monumenten beschermd op grond van de monumentenwet en in het bijzonder de woning waarin volgens de overlevering Spinoza te Rijnsburg verblijf hield zoveel mogelijk in de staat waarin zij zich thans bevindt te onderhouden en in te richten tot een “Spinozahuis”, waarin ter verlevendiging van de studie van en ter herinnering aan de wijsgeer, al datgene wordt bijeengebracht wat voor de kennis van zijn leven en werken geacht kan worden van belang te zijn.

LEDEN

Artikel 3

 1. De vereniging kent gewone leden, student-leden en ereleden.
 2. Gewone leden en student-leden zijn zij die zich daartoe bij de secretaris van het bestuur hebben aangemeld en als zodanig door het bestuur zijn aangenomen.
 3. De gewone leden betalen jaarlijks een contributie waarvan het bedrag bij huishoudelijk reglement bepaald wordt.
 4. De student-leden, als hoedanig kunnen worden toegelaten studerenden aan een universiteit of hogeschool dan wel aan een andere instelling van hoger onderwijs betalen een geringere contributie dan de gewone leden. Het bedrag dier contributie wordt bij huishoudelijk reglement bepaald.
 5. Personen, die zich voor de vereniging buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt, kunnen door de vergadering van leden tot ereleden worden benoemd. Zij zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.
 6. Het lidmaatschap eindigt door:
  a. de dood van het lid. Is een rechtspersoon lid van de vereniging, dan eindigt het lidmaatschap, wanneer de rechtspersoon ophoudt te bestaan;
  b. opzegging door het lid bij de secretaris van het bestuur, waarbij een opzeggingstermijn van een maand in acht genomen zal worden;
  c. opzegging door het bestuur, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren. Het betrokken lid wordt ten spoedigste schriftelijk met opgave van redenen van het besluit in kennis gesteld, onder mededeling, dat hem beroep op de algemene ledenvergadering openstaat, mits dit binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving zal worden ingesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het betreffende lid geschorst;
  d. ontzetting door de algemene ledenvergadering, wanneer een lid handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Een besluit tot ontzetting wordt genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.

BESTUUR

Artikel 4

 1. Het bestuur van de vereniging wordt benoemd door de algemene ledenvergadering uit de leden.
 2. Het bestuur bestaat uit ten minste vijf leden of zoveel meer als de algemene ledenvergadering za1 vaststellen.
 3. Het bestuur zal uit zijn middelen een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen. Het is toegestaan één persoon tot secretaris-penningmeester aan te wijzen.
 4. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van ongeveer vijf jaren of een zodanig kortere periode, als de uitwerking zou hebben, dat een zo gelijk mogelijk aantal bestuursleden zal aftreden, in elk van de eerstkomende vijf jaren. Het bestuurslidmaatschap vangt aan en eindigt met de algemene ledenvergadering, waarin het lid dan wel zijn opvolger wordt benoemd. Een bestuurslid kan onmiddellijk worden herbenoemd. Een bestuurslid kan door de algemene ledenvergadering worden geschorst of ontslagen.

BESTUURSBESLUITEN EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 5

 1. Bestuursbesluiten worden alleen door het bestuur genomen na tijdige oproeping, behoorlijke omschrijving in de oproeping van de te bespreken onderwerpen, en voldoende behandeling in de vergadering.
 2. Ter uitvoering van bestuursbesluiten wordt de vereniging in en buiten rechten vertegenwoordigd door twee bestuursleden, bij voorkeur door de voorzitter en de secretaris of de voorzitter en de penningmeester.
 3. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen. Het bestuur heeft de machtiging van de algemene ledenvergadering van node tot het vervreemden of bezwaren van bovenbedoeld Spinozahuis.

MIDDELEN

Artikel 6

De middelen van de vereniging bestaan uit:

a. schenkingen, legaten en erfstellingen. Erfstellingen kunnen alleen worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving. Schenkingen en legaten kunnen, indien daaraan lasten zijn verbonden, alleen worden aanvaard, indien vaststaat, dat de last het geschonkene of gelegateerde niet zal overtreffen, en dat de last de doelstelling van de vereniging of het bovenbedoeld Spinozahuis niet in enigerlei opzicht zal kunnen aantasten;
b. contributiën van leden als bovenomschreven;
c. entree-gelden voor de bezichtiging van het Spinozahuis en de aldaar verzamelde voorwerpen;
d. revenuen van het vermogen van de vereniging;
e. eventuele andere inkomsten.

LEDENVERGADERINGEN

Artikel 7

 1. Het bestuur roept de algemene vergadering bijeen zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt, alsmede indien tien leden of zoveel minder leden als bevoegd zijn tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte van de stemmen in een algemene ledenvergadering dit schriftelijk verzoeken. Aan een dergelijk verzoek wordt binnen veertien dagen gehoor gegeven, waarbij de vergadering wordt gehouden binnen vier weken na ontvangst van het verzoek.
 2. De oproepingen tot een algemene ledenvergadering worden door de secretaris verzonden niet Iater dan op de achtste dag vóór die van de te houden vergadering.
 3. Een eenstemmig besluit van alle leden ook al zijn die niet in een vergadering bijeen, heeft mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering.

Artikel 8

 1. De jaarlijkse algemene ledenvergadering wordt gehouden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, hetwelk samenvalt met het kalenderjaar.
 2. Op deze vergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.
 3. In de jaarvergadering wordt in bestuursvacatures voorzien en wordt een kascommissie aangewezen van ten minste twee leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Deze comissie onderzoekt -na afloop van het lopende boekjaar- de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit.
 4. Vaststelling van de jaarrekening strekt het bestuur tot décharge.

BESLUITVORMING VAN DE LEDENVERGADERING

Artikel 9

 1. Besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen, tenzij in de wet of de statuten een grotere meerderheid wordt voorgeschreven. De besluiten van de algemene vergadering zullen niet aan een referendum zijn onderworpen.
 2. leder van de in artikel 3 genoemde leden brengt één stem uit. Stemmen bij volmacht is alleen in het geval van artikel 11 lid 4 toegestaan en is overigens niet toegestaan.
 3. Blanco stemmen en getekende stembriefjes zijn van onwaarde.
 4. Stemming heeft mondeling plaats, tenzij één van de leden een schriftelijke stemming verlangt, in welk geval door middel van gesloten ongetekende stembriefjes zal worden gestemd. Acclamatie is toegestaan.
 5. Heeft bij stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid verkregen, zo heeft een tweede vrije stemming plaats. Heeft bij deze tweede vrije stemming nog niemand de volstrekte meerderheid verkregen, zo wordt herstemd tussen de twee personen, die de meeste stemmen op zich verenigden. Staken de stemmen over personen na deze herstemming, zo beslist het lot.
 6. Staken de stemmen over zaken, zo is het voorstel verworpen.

REGLEMENTEN

Artikel 10

 1. De algemene ledenvergadering kan een huishoudelijk reglement of andere reglementen vaststellen voor zodanige onderwerpen of personen als de ledenvergadering geraden za1 oordelen.
 2. De algemene ledenvergadering is bevoegd deze reglementen te wijzigen of in te trekken.
 3. Reglementen mogen geen bepalingen bevatten, welke in strijd zijn met de wet of met de statuten.

STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING

Artikel 11

 1. De algemene ledenvergadering is bevoegd de statuten van de vereniging te wijzigen.
 2. Voor wijziging van de artikelen 2 en 11 Is voorafgaande schriftelijke goedkeuring vereist van de Minister belast met de monumentenzorg.
  Het doel van de vereniging mag echter slechts worden gewijzigd, voor zover het geen wezenlijke wijziging betreft.
 3. Tot een dergelijke vergadering dient -met inachtneming van de termijn als vermeld in artikel 7- te worden opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten za1 worden voorgesteld.
 4. Zij die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen en ter inzage houden tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
 5. Zijn alle leden in de algemene ledenvergadering aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen genomen, zo is het bepaalde in het voorgaande lid niet van toepassing.
 6. Een besluit tot statutenwijziging wordt genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.
 7. Het in dit artikel hierboven bepaalde is van overeenkomstige toepassing op een besluit van de algemene ledenvergadering tot ontbinding.
 8. Bij ontbinding is het bestuur met de vereffening belast, tenzij door of ingevolge de wet een ander daartoe is aangewezen.
  Het batig saldo na vereffening wordt uitsluitend bestemd in overeenstemming met het doel van de vereniging.
  Deze bestemming wordt nader vastgesteld door de algemene ledenvergadering, of zo deze ontbreekt, door het bestuur of de laatste van de bestuursleden.
 9. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de vereniging gedurende dertig jaren berusten onder de persoon, die door de algemene ledenvergadering -of zo deze ontbreekt- door het bestuur of de laatste van de bestuursleden daartoe zal worden aangewezen.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 1

De contributie bedraagt:
a) voor gewone leden f 25.- per jaar:
b) voor student-leden en echtgenoten van leden f 12.50 p. j.

Artikel 2

Elk, ter vergadering aanwezig stemgerechtigd lid brengt één stem uit. Stemmen bij volmacht is met uitzondering van het geval, bedoeld in de statuten, art. 11. lid 2, niet toegestaan, evenmin bij referendum.

Artikel 3

 1. Ten minste eenmaal per Jaar wordt een vergadering van leden gehouden.
 2. In een in de eerste helft van elk kalenderjaar te houden vergadering van leden, genaamd 'jaarvergadering", wordt, namens het bestuur, uitgebracht:
  a) door de secretaris het jaarverslag, bevattende een algemeen verslag over de gebeurtenissen in en de toestand der vereniging sinds de vorige jaarvergadering;
  b) door de penningmeester het financieel verslag over het afgelopen kalenderjaar.
  Goedkeuring dezer verslagen strekken het bestuur en de secretaris resp. penningmeester tot décharge.
 3. Het financieel verslag wordt niet in discussie dan gebracht nadat de kascommissie daaromtrent heeft gerapporteerd.
  De kascommissie wordt telkenjare benoemd door de jaarvergadering voorafgaande een die waarin zij haar verslag uitbrengt. Zij bestaat uit twee leden. Alle in artikel 1 genoemde leden komen voor benoeming in aanmerking, met uitzondering van bestuursleden.

Artikel 4

 1. Elk lid heeft het recht voorstellen te doen aan de vergadering van leden.
 2. Een voorstel van een lid moet in behandeling worden genomen, indien het ten minste veertien dagen vóór de vergadering door leden bij het bestuur is ingediend. Later, alsmede tijdens de vergadering ingediende voorstellen worden slechts in behandeling genomen, indien de vergadering der Ieden daartoe besluit.
 3. Het vorengeregelde geldt niet voor voorstellen van orde.

Artikel 5

 1. Het bestuur der Vereniging bestaat uit een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris, een penningmeester en twee of meer leden.
 2. De bestuursleden worden in functie gekozen, tenzij de vergadering der leden besluit de functieverdeling aan een bestuursbesluit over te laten.

Artikel 6

 1. Bij aftreden van een bestuurslid alvorens hij volgens rooster daartoe aan de beurt is, wordt hij in ditzelfde rooster opgevolgd door degene die in zijn plaats is benoemd. Tussentijds aftredende bestuursleden blijven zo enigszins mogelijk in functie tot hun opvolger is benoemd.
 2. Valt de functie van secretaris of penningmeester open vóórdat een opvolger is benoemd, dan kan de voorzitter of het bestuur uit de overige bestuursleden of uit de gewone leden een waarnemer benoemen totdat de ledenvergadering zal hebben voorzien.

Artikel 7

Stukken, de vereniging verbindende, worden ondertekend door de voorzitter of ondervoorzitter en de secretaris, of de voorzitter en de penningmeester, tenzij de bestuursvergadering anders besluit.

Artikel 8

 1. Het bestuur kan besluiten tot de instelling en benoeming van een of meer commissies om hem in zijn taak en onder zijn verantwoordelijkheid behulpzaam te zijn.
 2. Het wijst bij voorkeur een bestuurslid aan als voorzitter van elke commissie.
 3. Ook de vergadering van leden heeft het recht – met inachtneming van het bepaalde in artikel 4 – commissies in te stellen en te benoemen. Zodanige commissies werken buiten verantwoordelijkheid van het bestuur en brengen aan de jaarvergadering zelfstandig verslag van haar werkzaamheden uit.

Artikel 9

 1. Geen enkele uitgave ten laste van de vereniging kan worden gedaan dan met goedkeuring van het bestuur. Indien bij een hiertoe strekkend besluit de penningmeester tot de tegenstemmers behoort, behoeft zodanig bestuursbesluit een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal bestuursleden der vereniging.
 2. Het bestuur kan de secretaris en de penningmeester een algemene machtiging verstrekken tot het doen van uitgaven tot bij bestuursbesluit te bepalen hoogte, nodig voor de goede gang der administratie.

Artikel 10

 1. Het bestuur kan besluiten, dat er zal zijn een dagelijks bestuur.
 2. Samenstelling en bevoegdheden van het dagelijks bestuur worden bij bestuursbesluit geregeld. Hierbij kunnen bevoegdheden van het bestuur aan het dagelijks bestuur worden gedelegeerd.

Artikel 11

 1. Van de vergaderingen van het bestuur, het dagelijks bestuur en de commissies behoeven geen notulen te worden gemaakt, doch het aanhouden van een besluitenregister is verplicht.
 2. Van de vergaderingen van leden worden notulen gehouden, die aan de eerstvolgende vergadering ter goedkeuring worden voorgelegd en ten bewijze van de goedkeuring door de voorzitter en secretaris worden ondertekend.

Artikel 12

 1. In gevallen, waarin de Statuten, het Huishoudelijk Reglement of bijzondere, door de vergadering der leden vastgestelde reglementen niet voorzien beslist het bestuur.
 2. In geval een dusdanige beslissing er een is van algemeen regelende aard, is het bestuur verplicht aan de eerstvolgende vergadering der leden een voorstel te doen tot regeling van het onderhavige onderwerp.

Plaats een reactie


Reacties

Aanbevolen

Powered by
Movable Type 4.1