«« Professionals en de bijbel
Begin
De Spinoza-code »»

Meer Directe Democratie

directe link naar dit bericht link naar de reacties rubriek: recensies

Eind vorige jaar verscheen van de hand van de Rotterdamse Spinoza-kenner Wim Klever Met oude Grieken, Van den Enden en Spinoza naar echte directe democratie. Dit boekje werd hier al eens eerder besproken. De rotterdamse filosoof Henri Krop recenseert in de laatste Filosofie.

In de marge zijn enkele opmerkingen bij de tekst geplaatst.  

Directe Democratie 

Eind vorige jaar verscheen van de hand van de Rotterdamse Spinoza-kenner Wim Klever Met oude Grieken, Van den Enden en Spinoza naar echte directe democratie. Het boekje is de geheel herziene versie van een werkje over 'democratische vernieuwing' uit 2003. Een aanleiding voor deze bewerking is de onvrede van de auteur met de werking van de huidige parlementaire democratie. Hij noemt ons politiek bestel 'ontredderd', omdat het in de noodlottige greep van partijelites en beroepspolitici is. Bovendien beschouwt hij de integratie van nieuwe Nederlanders van buitenlandse afkomst - lees: moslims - als 'mislukt'.

Welke feiten deze categorische beweringen schragen, komen we niet te weten, (LK, zie bijvoorbeeld deze publicatie, of deze, van het CPB) maar wel een oorzaak: 'verblinde beroepspolitici hebben verdedigd dat allochtone medebewoners hun islamitische godsdienst, voor zover bestaande in uiterlijke handelingen en cultureel genormeerde gebruiken, niet hoeven op te geven'. Ook zouden zij 'niet streng de hand hebben gehouden aan de eis dat zij de taal van hun nieuwe vaderland leren'. Het is echter niet zozeer de 'linkse kerk', die de schuld krijgt, maar de oorzaak ligt dieper, namelijk de moderne parlementaire democratie als zodanig. Zij leidt tot de vorming van partijen en een klasse van beroepspolitici. De besturende elites zijn louter op eigen belang uit, maar ook 'het volk' krijgt een veeg uit de pan: dit bestaat momenteel uit 'onzelfstandige en onafhankelijke individuen, die niet in staat of bereid zijn om voor zichzelf te zorgen'.

Deze beweringen doen denken aan de retorica van de tegenstanders van de liberale democratie in het interbellum. Deze associatie dringt zich nog meer op wanneer we even verder in de 'inleiding' lezen dat Klever de politieke theorie van Spinoza beschouwt als een pleidooi voor een nationaal-socialisme. Dit nationalisme impliceert een dwingende oproep aan de nieuwe Nederlanders om zich aan te passen aan 'de vaderlandse zeden en gewoonten'.

Helaas verwijst de term 'vaderlandse zeden en gewoonten' niet naar een bestaande realiteit. Wat hebben bijvoorbeeld de waarden van de pausgezinde katholieken, die zoals velen in de jaren dertig gretig beweerden het kerkelijk machtswoord boven de Nederlandse wet stelden, gemeen met bijvoorbeeld de wereldmijding van de gereformeerde gemeenten op de Veluwe, of met de norm en van de homoscene uit het libertijnse Amsterdam? En is niet al na enkele maanden onze recente Vaderlandse canon die zou moeten bevatten wat alle Nederlanders delen een begrip in het meervoud geworden? Sinds februari hebben we een Vaderlandse canon voor de vrijzinnigen waarin Spinoza wel opgenomen is en een canon voor de confessionelen zonder deze filosoof.

Het lijkt me dan ook redelijk te veronderstellen dat binnenkort de joden, katholieken, moslims, homo's en feministen zich bij de commissie Oostrom zullen vervoegen met voorstellen voor een eigen versie van de Vaderlandse canon. Een 'verlichtingspatriot' verkiest deze postmoderne anarchie boven de nauw verholen bedreiging van onze vrijheid die uitgaat van het begrip 'de Nederlandse zeden'. Is het waardenpluralisme van het moderne Nederland waar men mag leven zo men wil, mits men zich aan de wet houdt, niet het welkome gevolg van de Franse revolutie en de verlichting, die niet-nationale maar algemeen menselijke idealen als vrijheid, gelijkheid en broederschap diep verankerd hebben in ons politiek bestel?

(LK, niet geheel toevallig is de NWO een onderzoek gestart naar verschillende vormen van democratie. Daarin valt te lezen "Juist in sociaal en cultureel zeer ontwikkelde democratieën worden de traditionele vormen van politieke vertegenwoordiging en medezeggenschap als onvoldoende ervaren en wordt gezocht naar nieuwe vormen van politieke participatie." Dit geeft duidelijk aan dat Klever onderdeel uitmaakt van een grotere stroming aan onderzoekers en publicisten die alternatieven voor de huidige vorm van democratie willen verzinnen.)

In het tweede hoofdstuk wordt de volhoudende lezer beloond. Dit bevat een hertaalde versie van een groot deel van de Vrye Politijke stellingen (1665) van Franciscus van den Enden, dat door Klever in 1992 bij de Wereldbibliotheek opnieuw werd uitgegeven. Van den Enden, die in 1674 op de Place de la Bastille werd opgehangen, leerde Spinoza niet alleen latijn maar volgens Klever ook de grondbeginselen van zijn politieke filosofie. Het werk is geschreven als constitutie voor een op te richten kolonie in Amerika, maar de ontwikkelde grondprincipes zijn van een veel breder belang, doordat zij ook gebruikt worden om de politieke toestand van de Republiek te analyseren en kritiseren. Volgens Van den Enden - zou de democratie het beste passen bij de menselijke natuur, want deze drijft de individuen die alleen niet kunnen leven tot wederzijdse hulpverlening en samenwerking. Net als bij Spinoza bestaat er dus geen tegenspraak tussen het streven naar eigenbelang van het individu en het sociaal handelen, maar beide liggen in elkaars verlegde. De emoties, of passies ontstaan als gevolg van de inwerking van externe factoren op de mens. Zij zijn 'slecht' als zij de mens beletten om volgenshet eigen belang te handelen. Een slechte regering die private belangen nastreeft zal van dit gegeven gebruik maken en proberen te beletten dat de mensen tot zelfinzicht komen en zich bevrijden van hun slechte passies. De rede daarentegen bevordert het streven naar eigen voordeel en daarmee het sociaal handelen.

De koppeling tussen individu en maatschappij via het eigen belang functioneert verder als het argument voor een volksregering, want zoals microniveau het individu het beste kan oordelen wat voor hem nuttig is zo geldt dit ook op het macroniveau voor verzamelingen van individuen. Bovendien is een democratie efficienter dan andere staatsvormen, want als iedereen belang heeft in de samenleving dan is de staat stabiel en krachtig. Volgens Van den Enden vereist een volksregering een bevolking die in letterlijke en figuurlijke zin weerbaar is, dat wil zeggen in staat is zelf de wapens te hanteren, want niet alleen moet de burger de overheid vrezen, maar ook omgekeerd. - Een gedachte die nog later praktische relevantie kreeg, toen aan de vooravond van de burgerlijke revoluties de patriotten in Nederland met beroep op vergelijkbare argumenten volksmilities oprichten. - Ook moeten de burgers zoveel mogelijk onderwijs ontvangen, vrijheid van meningsuiting genieten en moet de godsdienst tot zijn ware wezen worden terug gebracht, namelijk de liefde tot God en de naasten, zodat zij niet als onderdrukkingsinstrument fungeert.

Deze naastenliefde is volgens Van den Enden identiek met het streven naar het welzijn van de medeburgers. Van godsdienst kan daarom alleen sprake zijn binnen een politieke context. Dit geldt ook voor Spinoza, die het gebod tot naastenliefde gelijk stelt aan vaderlandsliefde. Met recht leidt Klever hier in het derde hoofdstuk uit af dat hij geen voorstander is van een vaag internationalisme of abstract humanisme. Immers de onderlinge solidariteit tussen mensen is geen onderwerp van de zondagse preek, maar een kwestie van welbegrepen eigenbelang, dat samenwerking impliceert.

Hoe een volksregering tot stand komt kan men leren uit de geschiedenis. De oorspronkelijke bewoners van ons land, de legendarische Bataven, leefden in vrijheid, doordat alle burgers, dat wil zeggen alle mannen die in staat waren wapens te dragen, gezamenlijk beslissingen namen over de belangrijke zaken. Er was dus toen sprake van een directe democratie - net als in het oude Griekenland -, omdat men zichzelf regeerde. Het ging echter in de middeleeuwen mis met de vrijheid toen de graven de macht naar zich toetrokken en hun heerschappij erfelijk maakten, daarbij geholpen door pauselijke hierarchie.

De reformatie en de Nederlandse opstand waren dan ook voor Van den Enden twee kanten van hetzelfde bevrijdingsproces.

Kortom, er bestaan opvallende overeenkomsten tussen Spinoza's en Van den Endens politieke theorie. Hun theorie vormt de basis van Klevers voorstellen voor een democratische vernieuwing, die onder meer de afschaffing van partijen, continue stemming door het hele volk over wetsvoorstellen middels internet en een nationale raad waar de beraadslaging over wetsvoorstellen plaatsvindt die door loting uit de gekwalificeerde burgers wordt samengesteld.

De recente problemen rond de stemcomputer laten zien dat Klevers voorstellen nog steeds een utopie zijn. (LK, deze vergelijking van Krop tussen stemcomputers en Klevers voorstellen gaat niet op; allereerst zijn stemcomputers nu precies apparaten die niet via internet werken, ten tweede zijn de problemen met stemcomputers ultimo te herleiden tot de verplichte anonimiteit van de stem, een uitgangspunt dat Klever expliciet laat varen: "het spreekt vanzelf dat de uitgebrachte stem een identiteitskenmerk draagt ... Door het elektronische systeem, dat aan de gegevens van de fiscus is geschakeld, kan de stempraktijk nauwkeurig worden gevolgd omdat elke stem wordt uitgebracht onder het sofi-nummer." zie p161, 167)

Gelukkig maar, want Klevers voorstellen zijn voor de vrijheidslievende burger een nachtmerrie. Het negentiendeeeuwse liberalisme meende in de Franse revolutie een ongebreidelde directe democratie aan het werk te zien. De vrijheden van minderheden zouden alleen door middel van grondrechten en uitgebalanceerde instituties kunnen worden beschermd. Deze oplossing is nog steeds geldig: de overheid vreest ons toch meer doordat wij bezwaarschriften kunnen indienen en eindeloos gaan procederen, dan doordat wij wapens bezitten zoals in sommige staten van de VS?

Henry (Henri) Krop
Dr. Krop is verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam

Wim Klever, Met oude Grieken, Van den Enden en Spinoza naar echte democratie, inclusief hertaalde en toegelichte Vrye Politijke Stellingen (1665), Vrijstad [Capelle a/d/ IJssel] 2007. De uitgave is in eigen beheer. De prijs is € 20,- excl. porto. Het boek is te verkrijgen bij de auteur, die te bereiken is per e-mail. Zijn adres is klever@casema.nl.

(n.b. Zie voor een samenvattend overzicht van de democrarische rechtstaat het proefschrift van Wouter-Jan Oosten, Ruimte voor een democratische rechtstaat.) 

Comments (4)

Leon:
Beste hoofdredacteur van Filosofie,

In Filosofie Juni/Juli 2007 is een boekbespreking opgenomen door Henri Krop van Wim Klevers "Met oude Grieken, Van den Enden en Spinoza naar echte democratie, inclusief hertaalde en toegelichte Vrye Politijke Stellingen (1665)."

In de recensie staat een storende fout: in de laatste paragraaf maakt Krop de vergelijking tussen de nieuwe voorstellen van Klever en de recente problemen met stemcomputers. Hoewel het een heuglijk feit is dat Krop spreekt van stemcomputers, en niet van stemmachines, gaat zijn vergelijking niet op. Ten eerste spreekt Klever in brede zin over inzet van ICT en schaart hij daar uitdrukkelijk ook mobiele telefoons onder (p161). Ten tweede zijn de problemen met stemcomputers waar Krop op doelt te herleiden tot de verplichte anonimiteit van de stem, een uitgangspunt dat Klever expliciet laat varen: "het spreekt vanzelf dat de uitgebrachte stem een identiteitskenmerk draagt ... Door het elektronische systeem, dat aan de gegevens van de fiscus is geschakeld, kan de stempraktijk nauwkeurig worden gevolgd omdat elke stem wordt uitgebracht onder het sofi-nummer." zie p161, 167)

Overigens is het jammer dat Krop in zijn inleidende paragraaf niet Klevers argumentatie aangeeft bij diens opmerkingen over de mislukte integratie: Klever verwijst naar TTP 17/26: "De natuur maakt echter helemaal geen naties, alleen individuen, die alleen maar in naties worden onderscheiden door verschillen in taal, wetten en algemeen aanvaarde zeden, en alleen door deze laatste twee, wetten en zeden, kan het veroorzaakt worden dat iedere natie een eigen aard, een eigen leefwijze en ook eigen vooroordelen heeft." Klever volgt met zijn opmerkingen daar dus strikt Spinoza.

Dat Krop in de volgende passage vervolgens een vergelijking meent te moeten trekken tussen de tegenstanders van de liberale democratie uit het interbellum (dat zijn weerslag vond in diverse fascistische bewinden) en Klevers beschrijving van Spinoza's politieke filosofie als "nationaal-socialisme," geeft zijn recensie spijtig genoeg een valse start. Waar Klever nog wel eens onnauwkeurig mag zijn in zijn verwijzingen, geeft Krop hier m.i. blijk van een al te fantasierijk associatie-bewind.

Het is wellicht zinvol Krop te wijzen op nieuw onderzoek van de NWO naar verschillende vormen van democratie. Daarin staat te lezen "Juist in sociaal en cultureel zeer ontwikkelde democratieën worden de traditionele vormen van politieke vertegenwoordiging en medezeggenschap als onvoldoende ervaren en wordt gezocht naar nieuwe vormen van politieke participatie." Het geeft aan dat Klever onderdeel uitmaakt van een grotere stroming aan onderzoekers en publicisten die alternatieven voor de huidige vorm van democratie willen verzinnen.

Leon:

In een commentaar op de verkiezingsoverwinning van Erdogan in Turkije schrijft Harald Doornbos dat er een logische verklaring is voor deze overwinning. Omdat gelijke facties in de Turkse gemeenschap de laatste vier generaties sterk uiteen zijn gegroeid kan het niet anders dan dat de politiek die veel kinderen voorschrijft de democratie overheerst.

Er zijn maar twee mogelijke uitwegen: een ander politieke systeem, of redelijke burgers. Beiden lijken h.e.e.l. v.e.r. w.e.g.

BYE BYE TO THE GREATEST TURK EVER...

So it is official now - Over 46 percent of Turks voted for the Islamists. Call it a farewell to Mustafa Kemal Ataturk - the greatest Turk ever. The end of Secularism. The beginning of the end. Death to the president, long live the sultan!

Turkey might have been an example for millions of oppressed progressive Muslims in Islamic countries - but no longer. One of the few truly secular Muslim countries (together with Bosnia and Albania) chooses - voluntarily - for mixing politics with God. Give me one example of a successful country where politics and religion aren't separated? Afghanistan, Iran, Somalia, Pakistan, The Sudan, Lebanon? Good luck Turkey.

And isn't democracy a great system?!

Especially if it works like this:

Progressive secular Turkish families (Mostly city people) all have one or two children. Logically - because if you are progressive, not terribly religious and you care about a future for yourself and your children, it is rather obvious that you don't want 20 children.

Now here comes the countryside: Schooling is wanky, future not that rosy, conservative village mentality, religion very important and the result of this all is: Large families.

First - religious people in the Turkish countryside want sons, not daughters. So in order to get at least three sons, there is a very fair chance that you have to get at least six children, or more of course.

Second - religiously conservative people everywhere in the world are fond of large families. Pope adoring catholics, loony protestants, Prophe loving Muslims - it is all the same. I was raised in Hollands Bible Belt, so I know how this stuff works. Luckily my parents were (and still are) progressive. But I can assure you: Our first 600 neighbours to the right and our first 400 neighbours to the left weren't.

So this is what happens when the countryside takes revenge by using democracy:

Just take a look at two imaginary Turkish families:

Family Kemal: A secular man and a secular woman marry and get two secular children, who both marry secular partners and each secular couple gets two secular children etc, etc, etc.

Family God: One religious man and a religious woman marry and get eight religious children. Each of them finds a religious partner, marries and gets eight religious children etc, etc, etc.

Let's look at the differences after five generations:

Family Kemal:

First generation : 1 couple (2 persons) has 2 children

Second generation : 2 couples (4 persons) have 4 children

Third generation : 4 couples (8 persons) have 8 children

Fourth generation : 8 couples (16 persons) have 16 children

Fifth generation : 16 couples (32 persons) have 32 children


Family God:

First generation : 1 couple (2 persons) have 8 children

Second generation : 8 couples (16 persons) have 64 children

Third generation : 64 couples (132 persons) have 512 children

Fourth generation : 512 couples (1024 persons) make 4096 children

Fifth generation : 4096 couples (8092 persons) make 32.768 children


What an enormous difference! Of course, the above figures aren't entirely correct, because it is practically impossible for every couple to get all the time eight children. And I exaggerate by counting eight children all the time. A large family in Turkey consists, realistically, of five children - not eight. This would make the above figures less dramatic. But still - you get the point.

Turkish fertility rate stands at 1.89 children per woman (for example: Holland's total fertility rate is 1.66 child per women, but the USA has 2.09 children per woman - which is much higher than Muslim Turkey).

Anyhow - my point is this: If in a democracy (where every person has the right to vote) every segment of society produces about the same number of children, everything will stay in balance. But when there is a discrepancy - whereby the city folks have no or only one child, while the countryside really bangs like there's no tomorrow - well, Houston (Or Antalya), we've got a problem!

Ataturk came to power in 1923. That is 84 years, or roughly put, four generations ago. Before that, almost all Turkish families (progressive or conservative) were large. Since Ataturk's revolution, progressive and secular families went down to an average of one or two, even none - while large chunks of the religious and conservative countryside didn't.

So it isn't a coincidence that after four generations Mustafa Kemal Ataturk is being defeated by a mix of democracy and high birth rates among religious conservatives. Don't expect anything better during next elections. It only gets worse.

By the way, Turkey isn't the only country with this 'problem'. Conservative Christians in the US are as well gaining power this way. At one point there is a fair chance that because of low birthrates among progressive people and high birthrates among conservatives any republican candidate will automatically win any presidential election. Thank you very little.

But at the end of the day - we, progressive people - should not wank. It is our own 'fault', our own choice not to have that many children. I might not like it that religiously conservative people go for large families, but they don't break any law since in most societies (except for China) it is perfectly legal to have as many children as you want.

And just because progressive people tend to see children as "extra baggage" instead of a blessing, we can't blame others for choosing a 'dull, conservative and predictable' family life. And smart they are, these religious people. Because in a democracy all their kids will vote, and their kids will, and their kids will. Well, you know now where this will lead to. Remember the figures from above?

I wouldn't be surprised when in the year 2075 the UN Secretary General will be some pope, reverent or ayatollah. Luckily I will be dead by then.

The lessons learned from the Turkish election debacle are the following: Move to China or 'Make love, not condoms!'

Harald Doornbos

Leon:

Via e-mail reageerde Henri krop op mijn commentaar. Jammer genoeg kan ik zijn e-mail niet plaatsen. Mijn reactie daarop natuurlijk weer wel.

Vergeeft u mij dat ik in deze e-mail wisseling een volgende stap zet. Ik verontschuldig mij voor de tijd die dit van u vraagt.

Allereerst uw reactie op de anonimiteit van stemmen. U geeft aan andere problemen te zien, namelijk op het gebied van controleer- en manipuleerbaarheid. Zoals ik eerder al aangaf zijn dit afgeleiden van het anonimiteitsprobleem. De problemen met de Amerikaanse verkiezingen in 2000 (en daar mag u gerust 2004 en 2008 bij optellen) kunnen op het gebied van controleer- en manipuleerbaarheid juist worden voorkomen door de anonimiteit op te heffen. Dit betekent niet dat het opheffen van de anonimiteit van stemmen tot geen andere problemen kan leiden. Maar zoals transparantie als oplossing voor meerdere problemen wordt gezien geldt dat ook in dit geval: ict maakt anonimiteit oncontroleerbaar, de keuze van Klever die op te heffen getuigd van beter inzicht dan de hedendaagse politici laten zien. Om bij uw voorbeeld te blijven: wat zou het voor uw vrijheid betekenen als u kunt zien dat uw 'buren', baas en overheid heeft mee zitten kijken?

Dat het integratiedebat tot scherpe tegenstellingen leidt over de oplossingsrichtingen is bekend. Klever's oplossing is gebaseerd op Spinoza, die met name verwijst naar het verschil tussen naties in "taal, wetten en zeden." Dat verschil is heden ten dage nog immer van kracht, waarbij dankzij het vrij verkeer van mensen voornamelijk de wetten het verschil maken. Dat was in de 17e eeuw niet anders.

Klevers standpunt dat 'binnenkomers' zich aan dienen te passen aan de vaderlandse zeden en gewoonten laat onverlet dat die nieuwe Nederlanders gewoon onderdeel zijn van het vaderland en dus met hun eigen vertrouwde zeden en gewoonten die van ons allemaal verbreden en verdiepen. Aanpassing aan het nieuwe betekent dan ook niet verwerping van het oude.

Uw commentaar op de integratie-toetsen geeft al aan dat zij een, merkwaardig, component zijn van onze nederlandse normen en waarden. Het falen van die toetsen op juist dat gebied is dan ook niet zo verwonderlijk, het vaststellen van die normen natuurlijk bij voorbaat al een hopeloze zaak.

Dat u niet het woord fascisme hebt gebruik op het moment dat u Klever associeert met het interbellum is juist. Maar zoals u Klever beschuldigt van associaties met beladen termen geldt dat in deze voor u hetzelfde. U bent daarin dan geen haar beter. Klever noemt Spinoza's politieke filosofie overigens „nationaal-socialisme op democratische grondslag.” Die laatste toevoeging is naar mijn weten tijdens het gehele interbellum niet gebruikt.

Evenwel gaat het u om het verschil tussen directe en indirecte democratie. Of Klever's voorstellen voor een directe democratie zinvol zijn in die discussie is dan de vraag. Gezien het punt dat ook tussen ons deze discussie nu wordt gevoerd ben ik al geneigd daarover positief te oordelen.

Men kan zich afvragen of een hedendaagse directe democratie op gelijke wijze zou leiden tot een totalitair regime als 75 jaar gelden het geval was. Ik ben geneigd het tegendeel te geloven: de huidige indirecte democratie, in combinatie met de machtsconcentraties die dankzij ICT mogelijk zijn geworden, zal juist tot een totalitaire staat leiden. ICT maakt informatie verzameling en manipulatie mogelijk op een schaal en tot op een niveau dat nooit eerder is meegemaakt. De lopende oorlogen in Afghanistan en Irak zijn daarvan het levende (en dode) bewijs. De indirecte democratie maakt het onmogelijk daarover nog controle uit te oefenen, wat uiteindelijk precies de boodschap is die Klever in zijn boekje brengt.

Dat ik u eerder niet heb kunnen overtuigen is jammer. U zult inmiddels begrijpen dat ik Klever's boekje allerminst gevaarlijk vind. Integendeel. Ik troost me dan ook met de gedachte dat op het gebied van de 'toekomstige democratie' er enkel amateurs bestaan.

Leon:

Nog een volgende reactie. Die van Krop laat ik even voor wat ze is, die van mij is als volgt:

Wederom dank u voor dit antwoord. Met uw welnemen ga ik er op in, waarbij ik ruim aandacht schenk aan de stemcomputers en het stemgeheim.

Allereerst die stemcomputers: bij de laatste verkiezingen werd van gebruik afgezien niet omdat slechts een klein aantal mensen verstand hadden van de techniek, maar omdat het stemgeheim niet kon worden gegarandeerd: de display van de stemcomputers genereert een signaal dat radiografisch kan worden opgevangen en herleidt naar het stemgedrag. Zie daarvoor onder meer het rapport dat de AIVD heeft uitgebracht in oktober 2006 (PDF).


Verder gaand is het controleren van de correcte werking van de stemcomputers een probleem: omdat de stemmen anoniem moeten worden uitgebracht en er geen fysiek bewijs achterblijft van de stem, is manipulatie een fluitje van een cent. Dat deze fraude op grote schaal heeft plaatsgevonden bij de Amerikaanse verkiezingen is inmiddels aangetoond. Er is zelfs een getuigenverslag van een programmeur die in opdracht van een vertegenwoordiger van de Republikeinse politieke partij een systeem ter manipulate van de uitslagen heeft geschreven. Het werkte.

Als de anonimiteit van de stem, het stemgeheim, wordt opgeheven, is manipulatie van de uitslag zónder dat dat ontdekt worden niet meer mogelijk.

Ik deel de bezorgdheid rondom de ongewenste bijeffecten die opheffen van het stemgeheim kan hebben. Maar op een andere schaal spelen dergelijke zaken al: naar ik meen wordt ongeveer 5-6% van de stemmen bij Nederlandse verkiezingen per brief uitgebracht. "Family-voting" is daarbij natuurlijk al een probleem, want die briefstemmers hebben geen stemgeheim! Daarbij wil ik aantekenen dat het wettelijk niet is toegestaan stemmen te ronselen: in het voorbeeld van Berlusconi had hij na zo'n oproep natuurlijk opgepakt moeten worden. Niet alle problemen dienen met technologie te worden opgelost, het gaat om de balans die moet worden gevonden en gehanteerd, waarbij de wetten ook een belangrijke rol spelen.

Ik ben het dan ook niet eens met de aanname dat opheffen van het stemgeheim zonder meer zal leiden tot het vergroten van de invloed van machthebbers op het stemproces. Alle risico-analyses wijzen erop dat juist de anonimiteit, in combinatie met de grootschalige inzet van ICT, het grootste probleem is. En hoewel men nu bezig is om nieuwe oplossingen te eisen, denk aan de roep om een z.g. paper-trail, blijft dit een punt van groot belang. Vast staat dat de huidige manier van stemmen de machthebbers juist in de kaart speelt. (speculerend: na de grootschalige introductie van stemcomputers in Nederland werd het aantal stemmers op (ultra-)rechts gedecimeerd - een gebeurtenis die aan veel zaken te wijten kan zijn, maar waarvoor de correlatie met stemcomputers in ieder geval aanwezig is).

Met betrekking tot het gebruik van 'natie' als descriptieve of normatieve categorie het volgende. Klever zet wel degelijk Spinoza's beschrijving van het verschil tussen naties om. Dat doet hij door dit onderscheid een wetmatigheid te noemen en het vervolgens als een normatief kader voor succesvolle integratie te maken. (p9) Is dan de vraag niet of er nu andere manieren zijn gevonden om naties (of staten) van elkaar te onderscheiden? Wat meer is er dan taal, wetten en zeden? In de voorbeelden op pagina 10 haalt Klever het hoofddoekje aan, als symbool voor onderdrukking. Of daarmee onder elk gedragen hoofddoekje een onderdrukte vrouw schuilgaat is niet gezegd: wel dat het als symbool die functie heeft, wat natuurlijk ook blijkt uit de houding in deze van de seculiere staat Turkije.

Over het resultaat van de verlichting zijn wij het beiden eens. Over de verwijzing, dan wel associatie, met het nationaal-socialisme is Klever duidelijk: "de felheid van de voorspelbare reacties bewijst dat een taboe doorbroken wordt." (p8)
Wat mij betreft is die waarschuwing helder. Het zijn zoals u zegt uiteindelijk de instituties die bepalen of er van democratie sprake is of niet. Dat is nu juist waarom de toevoeging "op democratische grondslag" voor de Directe Democratie van Klever van belang is. Ik zie hier dan ook een duidelijk verschil met de door u aangehaalde 'elites' die zeiden namens allen te regeren (en dat in gevallen in ieder geval met instemming van velen deden). Kan de vrijheid van minderheden niet beter beschermd worden dan door ze een stem te geven in de politiek? Is het niet zo dat in een representatieve democratie de minderheden slechts bij uitzondering worden gehoord? Mijn inziens gebruikt Klever de directe democratie dan ook om het nationalisme te ontdoen van een component die ook onze representatieve democratie tot een gevaar maakt: onzichtbaar en oncontroleerbaar nepotisme.

Ten slotte: dat de oorlogen in het midden-oosten het gevolg zijn van de politiek van Bush is duidelijk. Maar misschien aansprekender is daarover te zeggen dat „bij anarchistische en revolutionair-nationalistische geweldplegingen opvalt dat bij het plegen van aanslagen alle schuld verlegd wordt naar hen die onrecht in stand houden. Schuldig zijn zij, die door hun machtspolitiek radicale hervormingen in de weg staan. En eigenlijk ook volken in hun totaliteit, voor zover zij het aanblijven van zulke machthebbers dulden.” (Bouman, Vrijheidshelden en terroristen, vijf eeuwen geweld in Europa, p170 - overigens waarschuwt Bouman scherp tegen het aanwakkeren van nationalistische gevoelens, „omdat dit soms tot pseudo-religie uitgroeit”)

Terecht verwijst u naar het nationalisme in de VS. Maar de vraag is gerechtvaardigd of dat volk niet is overgeleverd aan het elitarisme van een niet gekozen leider. Problemen met de representatieve democratie hebben zo uitgemond in een volksbrede verantwoordelijkheid voor oorlogsmisdaden, die begaan zijn in het belang van, en door, enkelingen. Precies zo is dit ook in Nederland het geval.

Blijft de vraag open wat anders dan ICT in staat is om de problemen van ICT op te lossen?

Plaats een reactie


Reacties

Aanbevolen

Powered by
Movable Type 4.1