«« Spinoza in de politiek
Begin

Plasterk draagt bij aan Spinozahuis

directe link naar dit bericht link naar de reacties rubriek: nieuws | vereniging

Het is een heuglijk bericht, dat vandaag in het NRC staat. Op vragen van de heer Nicolaï heeft de minister toegezegd bij te dragen aan de restauratie van het Spinozahuis te Rijnsburg. Maar de minister kan het ook niet nalaten om Vereniging Het Spinozahuis te wijzen op de 'nieuwe' subsidieregeling voor rijksmonumenten...

Het stuk uit NRC volgt. Daaronder de vragen van Nicolaï en het antwoord van Plasterk.

Plasterk draagt bij aan Spinozahuis

Door een onzer redacteuren Den Haag, 18 aug. Het ministerie van OCW gaat bijdragen aan de restauratie van het Spinozahuis in Rijnsburg. Minister Plasterk (PvdA) heeft de vereniging Het Spinozahuis financiële steun toegezegd.

Hoeveel de minister gaat bijdragen, wordt nog onderzocht.

Dit heeft hij deze week geantwoord op Kamervragen die Atzo Nicolaï (VVD) gesteld had naar aanleiding van een artikel in deze krant. Daarin meldde de vereniging dat ze een ton tekort kwam voor de broodnodige restauratie van het 17de-eeuwse Rijnsburger huisje waarin Nederlands bekendste filosoof Benedictus Spinoza (1632-1677) lenzen sleep en werkte aan zijn beroemde boek Ethica.

De beantwoording van de vragen als volgt.

2060720030

Vragen van het lid Nicolaï (VVD) aan de minister voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur over de restauratie van het Spinozahuis te Rijnsburg. (Ingezonden 5 juli 2007)

1

Hebt u kennisgenomen van het artikel ‘Red het Spinozahuis’?

Ja, daarvan heb ik kennis genomen.

2

Deelt u de opvatting dat het nog grotendeels authentieke Spinozahuis, waar de filosoof werkte aan pleidooien voor verdraagzaamheid en tolerantie, een historische, culturele maar ook educatieve functie kan vervullen?

Ja die opvatting deel ik, met de kanttekening dat het in oorsprong uit de 17de eeuw daterende woonhuis reeds voor de aanwijzing als rijksmonument (in 1971) ingrijpend is hersteld waardoor de hoeveelheid authentiek bouwmateriaal is verminderd.

3

Vindt u dat de erfenis van Spinoza in brede zin, het waard is om te conserveren voor onze generatie en toekomstige generaties?

Ja, waarbij ik nadrukkelijk de doorwerking van de immateriële erfenis -het gedachtegoed van Spinoza- in de filosofie en aard van vele Nederlanders als meest essentiële waarde beschouw. Ook de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) meent dat het gedachtegoed van Spinoza zonder meer bewaard moet blijven voor de huidige en toekomstige generaties. De filosoof Spinoza had een grote plaats in de ontwikkelingen van het intellectuele denken in de samenleving en was een voorbeeld van het belang van de vrijheid van de onderzoeker tegenover de beperkingen van institutionele kaders. Zoals wellicht bekend, heeft NWO in 1995 de naam van Spinoza verbonden aan een persoonsgerichte steunvorm voor de absolute top van de Nederlandse wetenschap.

4

Kunt u aangeven waarom geen budget is toegekend om de impasse te doorbreken die is ontstaan omdat de Vereniging Spinozahuis reeds 120.000 euro heeft verzameld voor de restauratie, die ongeveer 220.000 euro gaat kosten, maar de overige fondsen pas uitkeren bij een volledig gedekte begroting?

Budgetverdeling in het kader van de oude subsidieregeling, het Besluit rijkssubsidiëring restauratie monumenten 1997 (Brrm), was gedecentraliseerd naar provincie en gemeenten, die andere prioriteiten dan het Spinozahuis stelden binnen het beperkte budget. Hoewel deze monumentensubsidieregelingen dus geen uitkomst boden voor het probleem, heb ik nu wel een andere oplossing gevonden, zie mijn antwoord op vraag 5.

5

Welke inspanningen gaat u verrichten om de ‘Vereniging Spinozahuis’ op korte termijn in staat te stellen het huis te restaureren?

Ik heb de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) bereid gevonden om in het kader van haar taak met betrekking tot wetenschap- en techniekcommunicatie, die onder meer vorm krijgt in het in het antwoord op vraag 3 bedoelde Spinozapremieprogramma, een bijdrage aan de ‘Vereniging Spinozahuis’ ter beschikking te stellen. Ik zal daartoe het budget van NWO verhogen.

Overigens is op 1 februari 2006 de nieuwe subsidieregeling voor rijksmonumenten, het Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten (Brim) in werking getreden. Op grond van die regeling kan de eigenaar in aanmerking komen voor een laagrentende lening. De Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten en het Nationaal Restauratiefonds kunnen, indien gewenst, hierover met de eigenaar in overleg treden.

Comments (3)

Gelukkig! Ik ben pas sinds kort bezig met Spinoza, maar in een hele korte tijd is het zonneklaar dat Spinoza een ongelofelijke filosoof is geweest die nog steeds een onwaarschijnlijke relevantie heeft. Het doet me deugd dat de Nederlandse overheid in de persoon van minister Plasterk de statuur van Spinoza erkent. Wie weet is er toch nog een beetje hoop tegen de constant dreigende ultima barborum.

Stan:

Goed bericht over Plasterks toezegging. Kunnen we tzt dat huisje weer bezoeken.
Ik stel voor dat we 'ultima barborum' lezen zoals het via Leibniz is overgeleverd: ULTIMI BARBARORUM.

hetty berens:

beste lezer, als conservator van huis Sonneveld zou ik graag in contakt komen met een collega-medewerker van het Spinozahuis. Ik organiseer in mei een bijeenkomst voor museumwoningvakgenoten, getiteld "museumwoning in wording" waarin ik drie cases van woningen in ontwikkeling aan het woord wil laten komen, ondersteund door een museaal/kenniscentrum als ICN of NMV.
Graag hoor ik van u!
vriendelijke groet
dr. hetty berens
0620564955
010-4401212 (NAi)

Plaats een reactie


Reacties

Aanbevolen

Powered by
Movable Type 4.1