453

en hare overige afgezaagde ondeugden, die zij alle dadelijk vergeten, zoodra zij door hunne beminde weder worden opgenomen. Die dus zijne hartstogten en neigingen alleen door liefde voor vrijheid tracht te besturen, zal, zooveel als hij kan, zijn best doen, om de deugden en hare oorzaken te leeren kennen, en zijne ziel met de blijdschap die uit harer ware kennis voorkomt te vervullen; maar volstrekt niet om de ondeugden der menschen te beschouwen, de menschen te beschimpen, en zich over eene valsche schijn van vrijheid te verblijden. En die dit naauwkeurig heeft waargenomen (want het is ook niet moeijelijk) en het uitoefent, hij zal waarlijk in korten tijd zijne daden meestal volgens het bevel der rede kunnen besturen.

Stelling XI. Naarmate een beeld op meer dingen betrekking heeft, is het menigvuldiger of heeft meermalen kracht, en vervult den geest meer.

Bewijs. Want naarmate een beeld of een hartstogt op meer dingen betrekking heeft, bestaan er meer oorzaken, waardoor het kan opgewekt en gekoesterd worden, welke de geest allen (volgens de onderstelling) naar aanleiding van den hartstogt zelven te gelijk beschouwt. En dus is een hartstogt daardoor des te menigvuldiger of heeft meermalen kracht, en (volgens stell. 8 van dit deel) vervult hij den geest meer; w.t.b.w.


aantal woorden: 206