438

die van het ligchaam; en bijgevolg kunnen ook de krachten van het laatste geenszins door die van den eersten bepaald worden. Voeg hierbij, dat deze glans ook niet alzoo in het midden van de hersens gelegen gevonden wordt, dat zij zoo gemakkelijk en op zoo vele wijzen kan omgevoerd worden, en dat niet al de zenuwen tot aan de holligheden van de hersenen verlengd zijn. Eindelijk sla ik alles over, wat hij van den wil en zijne vrijheid beweert, daar ik meer dan voldoende heb aangetoond, dat dit valsch is. Daar dus het vermogen van den geest, gelijk ik boven heb aangetoond, alleen door het verstand bepaald wordt, zullen wij de geneesmiddelen der hartstogten, welke ik geloof dat allen wel ondervinden, maar niet naauwkeurig waarnemen noch duidelijk zien, alleen door de kennis van den geest bepalen, en daaruit al datgene, wat tot zijne zaligheid behoort, afleiden.

Onmiddelijk klaarblijkelijke waarheden.

I. Indien in hetzelfde wezen twee tegenstrijdige handelingen worden opgewekt, zal noodzakelijk óf in beiden, >>


aantal woorden: 165