437

wel, dat hij deze verbindtenis door hare naaste oorzaak verklaard had. Doch hij had den geest zoo verschillend van het ligchaam opgevat, dat hij noch van deze verbindtenis, noch van den geest zelven eenige bijzondere oorzaak kon aanwijzen, maar noodig had tot de oorzaak van het heelal, dat is tot God, zijne toevlugt te nemen. Verder zou ik zeer gaarne weten: hoe vele trappen van beweging de geest aan die glans pinealis kan veroorzaken, en met hoe groote kracht hij haar kan opgehangen houden? Want ik weet niet, of deze glans trager of sneller door den geest wordt rondgevoerd dan door de levensgeesten, en of de bewegingen der hartstogten, welke wij naauw met stevige oordeelvellingen verbonden hebben, niet van door ligchamelijke oorzaken daarvan weer konden gescheiden worden; waaruit zou volgen, dat, ofschoon de geest vast had voorgenomen de gevaren te gemoet te gaan, en met dit besluit de beweging der vermetelheid verbonden had, echter op het gezigt van het gevaar de glans zóó werd opgehangen, dat de geest slechts over vlugt kon denken. En voorwaar daar er geene verhouding van den wil tot de beweging bestaat, bestaat er ook geene vergelijking tusschen het vermogen of de krachten van den geest en >>


aantal woorden: 202