434

opgehangen, dat zij door de minste beweging der levensgeesten kan bewogen worden. Verder stelde hij, dat deze glans op zoovele verschillende wijzen in het midden der hersenen wordt opgehangen, als waarop de levensgeesten daar tegen drukken, en dat daarenboven in haar zoovele sporen worden ingedrukt als de wijzen, waarop de verschillende uitwendige voorwerpen de levensgeesten zelve naar haar toe drijven; waardoor het gebeurt, dat indien die glans naderhand door den wil van den geest, die haar op verschillende wijs beweegt, op deze of die wijs wordt opgehangen als zij eens opgehangen was door de op deze of die wijs bewogene levensgeesten, dat dan de glans zelve de levensgeesten zelven op dezelfde wijs zal voortdrijven en bepalen als zij te voren door eene gelijke wijs van ophanging der glans waren afgestooten geworden. Daarenboven stelde hij, dat elk wilsbesluit van den geest van nature vereenigd is met eene bepaalde beweging van de glans. Bij voorbeeld indien iemand een verwijderd voorwerp zien wil, dan zal deze wil bewerken, dat de oogappel verwijd wordt; maar indien hij alleen over het verwijden van den oogappel denkt, dan zal het niets baten den wil daartoe te hebben, dewijl de natuur de beweging der glans, welke dient, om de levensgeesten >>


aantal woorden: 204