425

wordt opgewekt, en in het algemeen alle liefde, die eene andere oorzaak heeft dan geestelijke vrijheid, gaat ligt in haat over, terwijl zij, wat erger is, eene soort van krankzinnigheid is, en dan meer door tweedragt dan door eendragt gevoed wordt. Zie bijst. stell. 31 deel 2.

Hoofdst. XX. Wat het huwelijk betreft, zoo is het zeker, dat dit met de rede overeenkomt, indien de begeerte naar ligchamelijke vereeniging niet door schoonheid alleen maar ook door begeerte om kinderen te telen en verstandig op te voeden, wordt verwekt; en daarenboven indien de liefde van beiden, namelijk van den man en van de vrouw, niet alleen schoonheid maar vooral vrijheid van ziel als oorzaak erkent.

Hoofdst. XXI. Daarenboven verwekt vleierij eendragt, maar door de schandelijke misdaad der slavernij of door kwade trouw; want niemand wordt meer door vleierij ingenomen dan de trotschen, die de eerste zijn willen en het niet zijn.

Hoofdst. XXII. In kleinmoedigheid is een valsche schijn van vroomheid en godsdienst. En ofschoon de kleinmoedigheid het tegenovergestelde is van de trotschheid, >>


aantal woorden: 176