422

nuttig verbindtenissen aan te gaan, en zich met die banden te verbinden, waardoor zij geschikter uit hen allen één kunnen maken, en in 't algemeen datgene te doen wat dienstig is om vriendschap te bevestigen.

Hoofdst. XIII. Doch hiertoe wordt kunst en waakzaamheid vereischt. Want de menschen zijn verscheiden (zeldzaam toch zijn die, welke volgens het voorschrift der rede leven), doch meest afgunstig en meer geneigd tot wraak dan tot mededoogen. Ieder dus overeenkomstig zijnen inborst te dragen en zich te bedwingen, dat men hunne hartstogten niet navolgt, is het werk van eene bijzondere kracht van geest. Die daarentegen de menschen weten te berispen en meer gebreken te verwijten dan deugden te onderwijzen, en de zielen der menschen niet te bevestigen maar te breken, zijn voor zich en voor anderen lastig. Daarom hebben velen, namelijk door te groot ongeduld en door verkeerden godsdienstijver, liever onder beesten dan onder menschen willen leven, zooals knapen of jongelingen, die de verwijten hunner ouders niet kunnen verdragen, tot de krijgsdienst hunne toevlugt nemen, en de ongemakken van de oorlog en van tyrannisch oppergezag boven de >>


aantal woorden: 183