421

tot zijn nut dienstig is.

Hoofdst. IX. Niets kan meer met de natuur van eenig ding overeenkomen dan de overige enkelwezens van dezelfde soort; en dus (volgens hoofdst. 7) is aan den mensch om zijn bestaan te bewaren en het redelijke leven te genieten niets nuttiger gegeven dan een mensch die door de rede geleid wordt. Daar wij verder onder de enkele dingen niets weten, dat voortreffelijker is dan een mensch, die door de rede geleid wordt, zoo kan iemand door niets meer toonen, hoeveel hij door kunst en vernuft vermag, dan door de menschen zóó op te voeden, dat zij eindelijk onder de leiding hunner eigene rede leven.

Hoofdst. X. Voorzoover de menschen door afgunst of door eenigen hartstogt van haat tot elkander gedreven worden, zijn zij met elkander in strijd, en bijgevolg des te meer te vreezen, naar mate zij meer vermogen dan de overige enkelwezens der natuur.

Hoofdst. XI. De zielen worden evenwel niet door wapenen maar door liefde en edelmoedigheid overwonnen.

Hoofdst. XII. Voor de menschen is het bijzonder >>


aantal woorden: 179