412

toch menschen, die in moeijelijkheden menschelijke hulp, de voortreffelijkste, die bestaat, kunnen verleenen. Dus gebeurt het dikwijls, dat het noodig is weldaden van hen aan te nemen, en dus hun ook volgens hunnen inborst vergelding te geven. Hierbij komt, dat wij ook bij het ontwijken van weldaden voorzigtig moeten wezen, om den schijn te vermijden van hen te minachten of uit gierigheid vergelding te vreezen, en alzoo, terwijl wij hunnen haat ontvlugten, juist daardoor hunne verbittering op te wekken. Daarom moet bij het ontwijken van weldaden het nuttige en edele in aanmerking genomen worden.

Stelling LXXI. Alleen vrije menschen zijn elkander zeer aangenaam.

Bewijs. Alleen vrije menschen zijn elkander zeer nuttig en worden door den grootsten band van vriendschap met elkander verbonden (volgens stell. 15 van dit deel en bijstell. 1), en zoeken met gelijke neiging van liefde elkander wel te doen (volgens stell. 37 van dit deel). Dus zijn (volgens bep. 34 der hartst.) alleen vrije menschen elkander zeer aangenaam; w.t.b.w.


aantal woorden: 162