379

schelijke ligchaam toch wordt uit verscheidene deelen van verschillenden aard zamengesteld, die steeds nieuw en verschillend voedsel noodig hebben, opdat het geheele ligchaam tot alles, wat uit zijne natuur kan volgen, even geschikt zij, en dus ook de geest geschikt zij, om veel te gelijk te begrijpen. Deze levensregel dus komt én met onze beginselen én met het algemeene gebruik best overeen; en dus is deze levenswijs bijzonder goed en in alle opzigten aan te prijzen, en het is niet noodig hierover duidelijker of uitvoeriger te handelen.

Stelling XLVI. Die volgens de leiding der rede leeft, zoekt zooveel als hij kan den haat, den toorn, de verachting enz. van anderen tegen hem door liefde of edelmoedigheid te vergelden.

Bewijs. Alle hartstogten van haat zijn kwaad (volgens bijst. 1 der vorige stell.); en dus die volgens de leiding der rede leeft, zal zooveel als hij kan, trachten te maken, dat hij niet door hartstogten van haat wordt aangetast (volgens stell. 19 van dit deel), en dus (volgens stell. 37 van dit deel) zal hij trachten te maken, dat ook een ander diezelfde hartstogten niet ondergaat. Doch haat wordt door wederkeerigen haat vermeerderd en kan >>


aantal woorden: 194