376

gezegd heb, dat goed is, wordt gemakkelijker gedacht dan in acht genomen. Want de hartstogten, waardoor wij dagelijks worden aangetast, hebben meestal betrekking op eenig deel des ligchaams, dat boven de overigen wordt aangedaan, en dus hebben de hartstogten meestal eene overmaat, en houden den geest zóó vast bij de beschouwing van één enkel voorwerp, dat hij over anderen niet denken kan; en ofschoon de menschen aan verscheidene hartstogten onderhevig zijn, en er zelden gevonden worden, die steeds door één en denzelfden hartstogt worden aangetast, toch ontbreken er niet, welken één en dezelfde hartstogt hardnekkig aankleeft. Want wij zien, dat de menschen somtijds door één voorwerp zóó aangedaan worden, dat zij, al is het niet tegenwoordig, toch meenen het in hunne nabijheid te hebben, en wanneer dit aan eenen niet slapenden mensch gebeurt, dan zeggen wij, dat hij gek of krankzinnig is; en niet minder worden zij voor gek gehouden, die van liefde branden, en dag en nacht alleen van hunne beminde of minnares droomen, omdat zij gelach plegen op te wekken. Doch wanneer een gierigaard aan niets denkt dan aan winst of penningen, een eerzuchtige aan roem enz. dan houdt men hen niet voor gek, omdat zij meestal lastig zijn en voor hatelijk gehouden worden. In waarheid evenwel zijn gierigheid, eerzucht, wellust enz. soorten van krankzin- >>


aantal woorden: 218