367

is, in den natuurlijken toestand gebeurt niets, dat regt of onregt kan genoemd worden: maar wel in den burgerlijke toestand, waar volgens algemeene toestemming bepaald wordt, wat van dezen en wat van genen is. Hieruit blijkt, dat regt en onregt, zonde en verdienste van buiten aangebragte begrippen zijn, maar geen eigenschappen, die de natuur van den geest verklaren. Doch genoeg hiervan.

Stelling XXXVIII. Datgene wat het menschelijke ligchaam in zulk eenen toestand brengt, dat het op meer wijzen kan aangedaan worden, of wat hetzelve geschikt maakt, om de uitwendige ligchamen op meerdere wijzen aan te doen, is voor den mensch nuttig; en des te nuttiger, naarmate het ligchaam daardoor geschikter gemaakt wordt, om op meer wijzen aangedaan te worden, en andere ligchamen aan te doen: en daarentegen is datgene schadelijk, >>


aantal woorden: 131