360

zij den lof van hetgeen zij liefhebben gaarne versnelden, vreezen geloofd te worden. Doch die de overigen door de rede tracht te leiden handelt niet met drift maar menschelijk en goedwillig en blijft zichzelven het meest gelijk. Al wat wij verder begeeren, en doen, waarvan wij oorzaak zijn, voorzoover wij het denkbeeld van God hebben, breng ik tot de godsdienst. Verder noem ik de begeerte om goed te handelen, die daardoor verwekt wordt, dewijl wij volgens de leiding der rede leven, vroomheid. Verder noem ik de begeerte, waardoor iemand, die volgens de leiding der rede leeft, wordt gedreven, om de overigen door vriendschap met zich te verbinden, edelaardigheid, en dat edel, wat de menschen, die volgens de leiding der rede leven, [...] bewijzen, en daarentegen dat schandelijk, wat aan het sluiten van vriendschap in den weg staat. Daarenboven heb ik ook aangetoond, welke de grondslagen zijn van den staat. Ook wordt het onderscheid tusschen ware vreugd en onmagt gemakkelijk uit [...] het boven gezegde begrepen: namelijk >>


aantal woorden: 172