351

het bezit van een bemind ding en Paulus daarentegen dat van het verlies van een bemind ding. Hierdoor komt het, dat deze door droefheid, gene daarentegen door blijdschap wordt aangedaan; en zij inzooverre met elkander strijdig zijn. En op deze wijs kunnen wij gemakkelijk aantoonen, dat de overige oorzaken van haat alleen daarvan afhangen, dat de menschen van natuur verschillen, en niet van datgene, waarin zij overeenkomen.

Stelling XXXV. Voorzoover de menschen volgens de leiding der rede leven, inzooverre komen zij van natuur steeds noodzakelijk overeen.

Bewijs. Voorzoover de menschen door hartstogten, die lijdende toestanden zijn, aangetast worden, kunnen zij van natuur verschillend zijn (volgens stell. 33 van dit deel) en tegen elkander in strijd (volgens de vorige stell.). Maar slechts inzooverre worden de menschen gezegd te handelen als zij volgens de leiding der rede leven (volgens stell. 3 deel 3); en dus alwat uit de menschelijke >>


aantal woorden: 148