350

daardoor, dat zij hetzelfde liefhebben, en dus daardoor, dat zij van natuur overeenkomen, elkander wederkeerig nadeelig zijn; en dus, indien dit waar was, dan zouden stelling 30 en 31 van dit deel valsch wezen. Doch indien wij de zaak billijk willen onderzoeken, dan zullen wij zien dat dit alles volstrekt overeenkomt. Want deze twee zijn voor elkander niet lastig, voorzoover zij van natuur overeenkomen, dat is voorzoover beiden hetzelfde liefhebben; maar voorzoover zij van elkander verschillen. Want voorzoover beiden hetzelfde liefhebben, wordt daardoor beider liefde gekoesterd (volgens stell. 31 deel 3), dat is (volgens bep. 6 der hartst.) juist daardoor wordt beider vreugde gekoesterd. Dus is het er ver van af, dat zij, voorzoover zij hetzelfde liefhebben en van natuur overeenkomen, voor elkander lastig zijn: maar de oorzaak hiervan is, gelijk ik gezegd heb, geene andere, dan omdat zij verondersteld worden van natuur te verschillen. Want wij veronderstellen dat Petrus het denkbeeld heeft van >>


aantal woorden: 155