300

dan uit waarachtige kennis gewend hebben om de natuurlijke dingen volkomen of onvolkomen te noemen. Want wij hebben in het aanhangsel op het eerste deel aangetoond, dat de natuur niet om een doel handelt; want dat eeuwige en oneindige wezen, hetwelk wij God of Natuur noemen, handelt met dezelfde noodzakelijkheid, waarmede het bestaat. Want wij hebben aangetoond, dat het door dezelfde natuurlijke noodzakelijkheid handelt, waardoor het bestaat. Zie stell. 16 deel 1. De reden dus of oorzaak, waarom God of de Natuur handelt en waarom hij bestaat, is ééne en dezelfde. Gelijk hij dus om geen doel bestaat, zoo handelt hij ook om geen doel; maar hij heeft evenmin een beginsel of doel om te handelen als om te bestaan. Een zoogenaamd einddoel is dus niets buiten de menschelijke neiging, voorzoover deze als het beginsel of de eerste oorzaak van eenig ding beschouwd wordt. Bij voorbeeld wanneer wij zeggen, dat >>


aantal woorden: 151