185

wij, dat wij volgens een vrij besluit van den geest spreken, en wij spreken toch niet, of wanneer wij spreken dan geschiedt dit door eene onwillekeurige beweging des ligchaams. Wij droomen verder, dat wij sommige dingen voor de menschen verbergen, en dat wel volgens hetzelfde besluit van den geest, volgens hetwelk wij, terwijl wij wakker zijn, wat wij weten verzwijgen. Eindelijk droomen wij, dat wij volgens een besluit van den geest sommige dingen doen, die wij, wanneer wij wakker zijn, niet durven; en nu wilde ik gaarne weten, of er in den geest twee soorten van besluiten bestaan, de ééne van ingebeelde, de andere van vrije. Bijaldien men geen lust heeft om de dwaasheid zóó ver te drijven, dan moet men noodzakelijk toestemmen, dat dit besluit van den geest, hetwelk men voor vrij houdt, van de verbeelding of het geheugen niet verschilt, en niets anders is dan die bevestiging, welke een denkbeeld, voorzoover het een denkbeeld is, noodzakelijk insluit. (zie stell. 49. deel 2). Dus ontstaan deze besluiten van den geest met dezelfde noodzakelijkheid in den geest als de denkbeelden der werkelijk bestaande dingen. Die dus gelooven, dat zij volgens een >>


aantal woorden: 192