174

Opheldering. Wanneer wij dus van eene dier aandoeningen de volledige oorzaak zijn kunnen, dan versta ik onder hartstogt eene handeling; anders een lijden. 

Vereischten.

I. Het menschelijke ligchaam kan op vele wijzen worden aangedaan, waardoor zijn vermogen om te handelen wordt vermeerderd of verminderd, en ook op andere, die zijn vermogen om te handelen niet grooter noch kleiner maken.
Dit vereischte of deze onmiddelijk klaarblijkelijke waarheid steunt op vereischte 1 en hulpstelling 5 en 7 die te vinden zijn na stell. 13 deel 2.

II. Het menschelijke ligchaam kan vele veranderingen ondergaan, en des niet te min de indrukken of sporen der voorwerpen behouden (zie hierover vereischte 5 deel 2), en dus dezelfde beelden der dingen; wier bepaling te vinden is aanmerk. stell. 17. deel. 2.

Stellingen
 
Stelling I. Onze geest is deels handelend deels lijdend want voorzoover hij volledige denkbeelden heeft handelt hij noodzakelijk, en voorzoover hij onvolledige denkbeelden heeft, lijdt hij noodzakelijk.


aantal woorden: 170