103

dat één en hetzelfde ligchaam verschillend bewogen wordt naarmate van de verschillende natuur der bewegende ligchamen, en dat daarentegen verschillende ligchamen door één en hetzelfde ligchaam verschillend bewogen worden.

Onmiddelijk klaarblijkelijke waarheid II. Wanneer een bewogen ligchaam tegen een ander, dat rust en niet kan bewogen worden, aanstuit, dan wordt het teruggestooten, zoodat het voortgaat zich te bewegen; en de hoek gemaakt door de lijn der teruggekaatste beweging met het oppervlak van het rustende ligchaam, waar tegen het gestuit is, zal gelijk zijn aan den hoek, dien de lijn der invallende beweging met hetzelfde oppervlak maakt. p103afb.jpg Dit geldt van de eenvoudigste ligchamen, welke namelijk alleen door beweging en rust, snelheid en langzaamheid van elkander onderscheiden worden. Laat ons thans tot de zamengestelde opklimmen.

Bepaling. Wanneer eenige ligchamen van dezelfde of verschillende grootte zóó door de overige zamen- >>


aantal woorden: 139